Beweeg je vrij

Belangrijkste wijzigingen VWS begroting

18 September 2013, 15:26, Heythuysen

Prinsjesdag en de wijzigingen uit de VWS begroting vormen voor zorgbehoevenden doorgaans een moment van spanning en onrust. Dit begrijpen wij als Penders Voetzorg heel goed. Daarom hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Het kabinet wil volgend jaar bijna 1,5 miljard euro bezuinigen. Daarvan is 250 miljoen euro het resultaat van afspraken in het zorgakkoord. Deze besparing loopt op tot 1 miljard Euro in 2017. Het verlagen van de zorgtoeslag levert in 2014 zo’n 320 miljoen euro op. Ook wordt er gesneden op de uitgaven aan geneesmiddelen. In totaal zal dit zo’n 750 miljoen bedragen.

Meer efficiency en een betere organisatie van de zorg en het tegengaan van verspillingen en fraude is de lijn die gevolgd wordt door Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn (VWS). De hervormingsagenda van langdurige zorg levert een significante bijdrage aan het beheersen van de zorguitgaven. Dit komt mede dankzij ondersteuning op gemeentelijk niveau en door een scherper afgebakend kern-AWBZ. Al deze maatregelen leiden in 2017 tot een besparing van meer dan 3 miljard euro.

Vooraf

Er gaan allerlei zaken wijzigen in 2014 op gebied van volksgezondheid. In deze sector gaat circa 83 miljard euro om. De bezuiniging op huishoudelijke hulp die 89 miljoen euro zou moeten besparen gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget in plaats van de eerder voorgenomen 25 procent (regeerakkoord).

Premie zorgverzekering

Volgens berekeningen kan de premie voor de zorgverzekering volgend jaar met 24 euro omlaag. Dit komt dan uit op 1226 euro per jaar. De uiteindelijke premie wordt door zorgverzekeraars vastgesteld.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat over de hele linie iets omlaag. Veel mensen hebben een collectieve verzekering en krijgen zo korting op de premie. Daar werd tot nu toe geen rekening mee gehouden. In 2014 zal dit anders zijn en wordt dan wel meegenomen in de berekening van de zorgtoeslag. Dit resulteert in een kleine verlaging van de zorgtoeslag.

Verplichte eigen risico

Destijds werd in het regeerakkoord overeengekomen dat het verplichte eigen risico inkomensafhankelijk zal worden. Dit gaat echter niet door. Door een inflatieaanpassing zal het eigen risico uitkomen op 360 euro per jaar (momenteel nog 350 euro).

Wtcg, CER en TSZ

Per 2014 worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen.

Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen.

Door afschaffing van de Wtgc zouden de mensen in een instelling zonder verzachtingsmaatregelen te weinig geld overhouden voor uitgaven als waskosten etc. Daarom krijgen deze mensen extra geld bovenop de zak- en kleedgeldnorm. Voor mensen onder de 65 jaar wordt dit 1700 euro per jaar. 65 plussers krijgen 950 euro. In totaal is hiervoor 248 miljoen euro beschikbaar.

Strenger pgb-beleid

Er zullen normen en regels gaan gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget. Met deze PGB kunnen chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg regelen.

Nieuwe aanvragers die naar verwachting minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen PGB. Voor de mensen die nu reeds PGB ontvangen, verandert er niets.

Dementie

Het kabinet zal gedurende 2013-2016 ruim 32 miljoen bijdragen aan het Deltaplan Dementie. Eind 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg.

Fraude

Fraudebestrijding vormt een belangrijk onderdeel binnen het VWS. Schippers en van Rijn zullen 5 miljoen extra uittrekken om fraude in de zorg te signaleren en te bestrijden.

Basispakket

In het regeerakkoord was afgesproken dat het basispakket verder versoberd zou worden met maar liefs 1,2 miljard euro. Deze afspraak gaat niet geheel door. Aanspraken blijven in het verzekerde pakket, echter alleen bij medische noodzaak.

Door de toegang tot deze zorg aan te scherpen zal een grotere verantwoordelijkheid bij arts en patiënt gelegd worden. Het pakket zal voor 300 miljoen versoberd worden.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Deel |