Voetzorg voorkomt
problemen

Diabeteszorg in de 1e lijn

De zorg voor diabetespatiënten vindt voor een groot deel plaats in de eerste lijn. Hiermee bedoelen we de huisartsenzorg. Dit is de zorg waarvan u zonder verwijzing en op eigen initiatief gebruik kunt maken. De huisarts fungeert hier vaak als een soort poortwachter naar de (meer) specialistische tweede lijn zorg.


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen. Dit komt door veranderingen die kunnen optreden in de doorbloeding, aan de zenuwen en in de beweeglijkheid van de gewrichten.

Als het gaat om voetzorg bij diabetespatiënten kunnen de volgende betrokken zorgverleners in de eerste lijn worden onderscheiden:

 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige
 • Podotherapeut
 • Pedicure met aantekening diabetische voet
 • Medisch pedicure
 • Diabetes podotherapeut

Voor het bepalen van de frequentie van de controle  wordt gebruik gemaakt van een risicoclassificatie, genaamd de Simm’s classificatie. Om deze classificatie vast te stellen zal de zorgverlener de voeten screenen (zie ’Diabetische screening’).

De huisarts voert in tachtig procent van de  gevallen de regie en draagt ook de verantwoordelijkheid, wanneer het gaat om de organisatie rondom  diabeteszorg type 2.  De jaarlijkse voetcontrole, inclusief de screening op risicofactoren, wordt eens per jaar in de huisartsenpraktijk uitgevoerd, meestal door de praktijkondersteuner.  Indien er afwijkingen geconstateerd worden en de huisartsenpraktijk moet doorverwijzen voor voetzorg, wordt gewerkt  aan de hand van een overzichtelijk schema:

Simm’s classificatie

Zorgprofiel

Behandelaar

1 verlies PS* of PAV**, geen verhoogde druk

Zorgprofiel 1

Pedicure met diabetische voet  aantekening (DV) of medisch pedicure (MP)

2 verlies PS en PAV, geen verhoogde druk

Zorgprofiel 2

Podotherapeut evt. voetzorg door MP of DV

2 verlies PS en/of PAV met tekenen van verhoogde druk

Zorgprofiel 3

Podotherapeut evt. voetzorg MP/DV

3 ulcus of amputatie in de voorgeschiedenis

Zorgprofiel 4

Podotherapeut evt. voetzorg MP/DV

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera (NVvP/Provoet 2011)

*PS; protectieve sensibiliteit (zie alles over diabetische screening)

**PAV; Perifeer Arterieel Vaatlijden (zie alles over diabetische screening)

Let op: hier wordt uitgegaan van de meest gewenste situatie. In de meeste gevallen wordt nog niet alles volledig afgedekt door de zorggroepen. Dit betekent dat niet alles wordt vergoed en er mogelijk kosten zijn voor de podotherapeut of pedicure die voor rekening van de patiënt komen. Vraag uw huisarts naar de voorwaarden die passen bij uw specifieke situatie.

In Nederland zijn de meeste huisartsen geclusterd in zogenoemde zorggroepen. Een zorggroep is een regionaal samenwerkende groep huisartsen waarbij bepaalde zorg en ondersteuning gezamenlijk wordt ingekocht. Dit geldt ook voor de zogenaamde ketenzorg. De zorggroep is hoofdaannemer en koopt zijn zorg voor deze ketenzorg in bij onderaannemers die deze zorg kunnen uitvoeren. De ketenzorg geldt voor chronische ziekten, zoals COPD, hart- en vaatziekten en diabetes en vindt plaats via integrale bekostiging. Deze financiering vindt plaats vanuit de basisverzekering en is voor elke patiënt hetzelfde, ongeacht welke zorgverzekering men heeft.

Elke zorggroep is verplicht om deze zorg in te kopen zoals voorgeschreven door NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), welke bekostigd wordt door de zorgverzekering. Alle zorgverzekeraars worden geadviseerd door het CVZ (College van Zorgverzekeringen).

In 2010 heeft het CVZ bepaald dat onder de zorgverzekeringswet zou moeten vallen:

 • Jaarlijkse controle (anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie).
 • Meer frequent gericht onderzoek, inclusief de daaruit voortvloeiende diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standafwijkingen, bij pte met een matig verhoogd (simms 1) of een hoog (simms 2 en 3) risico op ulcera.
 • Behandeling van risicofactoren bij pte met een matig verhoogd of een hoog risico op ulcera.
 • Educatie en initiëren van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus.
 • Advisering over adequaat schoeisel.
 • Deze zorgonderdelen betreffen geneeskundige zorg, zoals huisartsen en medisch-specialisten die plegen te bieden en zorg die voldoet aan het criterium stand van de wetenschap en praktijk.
 • Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het adequaat knippen van teennagels wordt beschouwd als persoonlijke verzorging en valt niet onder verzekerde zorg.

In de meeste gevallen is het nu zo, dat wanneer u via uw huisarts terechtkomt bij de podotherapeut ter controle van uw voeten in verband met diabetes type 2,  dat deze consulten voor u kosteloos zijn (vanaf zorgprofiel 2).

In principe heeft iedere diabetespatiënt recht op deze vergoeding vanuit de basisverzekering indien sprake is van bovenstaande behandeling of onderzoek.

Het kan zijn dat uw podotherapeut rechtstreeks declareert aan uw huisarts (zorggroep) of dat u, zoals in het verleden, de factuur ontvangt en deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afspraken over welke behandeling/onderzoek, hoe vaak dit plaatsvindt en wat er vergoed wordt, zijn helaas per zorggroep en zorgverzekeraar verschillend. Ook podotherapeuten hebben de keuze of zij hierover afspraken maken met de zorggroepen.
Penders Voetzorg werkt nauw samen met een groot aantal zorggroepen in verschillende regio’s.

Zorggroep

Regio

Spreekuur locaties Penders Voetzorg

Meditta

Midden-Limburg

Roermond, Heythuysen, Weert, Tegelen

Cohesie

Noord-Limburg (Venlo)

Tegelen, Venlo, Venray, Panningen

POZOB

Noord-Limburg (Weert)

Weert, Heythuysen, Panningen

Quartz/Elan

Noord-Limburg (Helmond)

Weert, Heythuysen, Panningen

ZEL

Rotterdam

Rotterdam

 

Delft

Delft

ELZHA

Den Haag

Den Haag, Zoetermeer

Arts en Zorg

Den Haag

Den Haag, Delft

RDMH

Gouda

Gouda

Diabetes Zorg Gelders Rivierenland

Tiel

Tiel

Overzicht Zorgprofielen:

Zorgprofiel 1

 

 • Verlies PS of PAV
 • Bestaat uit:

  • 1x per jaar screening bij DV of MP, ter controle op risicofactoren. Uitkomst wordt gerapporteerd aan de huisarts
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x in 6/7 weken)
  • Tijdens onderzoek/controle vindt educatie plaats en stimulering van zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren te verminderen

 • Doel:

  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut wordt indien nodig geconsulteerd door DV/MD

Zorgprofiel 2

 • Verlies PS in combinatie met PAV zonder tekenen van verhoogde druk
 • Bestaat uit:

  • 1x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan opgesteld
  • 1x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x 6/7 weken)
  • Tijdens instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht op (nieuwe) risicofactoren. Ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren te verminderen

 • Doel:

  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut stelt het behandelplan op en voert deze uit
  • Voetzorg kan worden gedelegeerd naar DV/MP
  • Screening wordt in overleg uitgevoerd

Zorgprofiel 3

 

 • Verlies PS met tekenen van verhoogde druk of verlies PS en PAV en tekenen van verhoogde druk
 • Bestaat uit:

  • 1x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan opgesteld
  • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën
  • 2x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x 6/7 weken)
  • Tijdens podotherapeutische controle en/of instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht  op (nieuwe) risicofactoren. Ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren verminderen

 • Doel:

  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut stelt het behandelplan op en voert deze uit
  • Voetzorg kan in nauw overleg worden gedelegeerd naar DV/MP
  • Screening wordt in overleg uitgevoerd

 

Zorgprofiel 4

 

 • Wond in het verleden of doorgemaakte amputatie
 • Bestaat uit:

  • 2x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan  opgesteld
  • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën
  • 2x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 12x per jaar (1x 4 weken)
  • Tijdens podotherapeutische controle en/of instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht  op (nieuwe) risicofactoren, ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren verminderen

 • Doel:

  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Afhankelijk van de uitkomst van het podotherapeutisch onderzoek wordt in overleg met huisarts en revalidatiearts bepaald of  behandeling van de patiënt kan worden vervolgd in de eerste lijn. Specifieke medische en biomechanische kennis is namelijk nodig om de status en het functioneren van de voet goed te kunnen vaststellen.

Deel |

Download brochure Diabetes

In dit themaboekje hebben wij alle belangrijke informatie rondom dit thema gebundeld in een handig PDF document. Download het boekje nu.

Download

Bel mij voor een afspraak

Wilt u een afspraak maken? Druk dan op de knop en vul het formulier in. Een van onze medewerkers belt u dan terug op een tijdstip dat het u gelegen komt.

Bel mij